instalacje przeciwpożarowe

Published by: 0

.3 Należy przewidzieć środki pozwalające na uruchomienie mechanizmów ze stanu bezenergetycznego statku bez pomocy z zewnątrz. Instrukcje, szkolenia i ćwiczenia na statku .2 instalacje wykrywania i sygnalizacji pożaru; oraz .3 automatyczne instalacje odcinające energię elektryczną w przypadku uruchomienia instalacji gaśniczej; Jakie pomieszczenia powinny być wyposażone w instalacje przeciwpożarowe http://dekk.pl/projekt-i-montaz-instalacji.html oddymiania. — pomieszczenia mieszczące małe silniki spalinowe o mocy wyjściowej do 110 kW napędzające zespoły prądotwórcze, instalacje tryskaczowe, pompy osuszające lub pożarowe, pompy zęzowe, Dla każdej osoby znajdującej się na statku należy zapewnić zrozumiałe instrukcje postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji awaryjnej, zgodnie z prawidłem III/8 konwencji Solą. (i) kapitanem lub członkiem załogi, lub inną osobą zatrudnioną, lub zaangażowaną w jakimkolwiek charakterze na statku dla jego potrzeb; oraz .5 Stałe instalacje gaśnicze na pianę ciężką w przedziałach maszynowych powinny być zgodne z kodeksem systemów bezpieczeństwa pożarowego. .3 Stałe instalacje gaśnicze na pianę ciężką w przedziałach maszynowych powinny być zgodne z wymaganiami kodeksu systemów bezpieczeństwa pożarowego. .1 podział statku na główne strefy pionowe za pomocą przegród termicznych i konstrukcyjnych; .2, Jeżeli mechanizmy rezerwowe wymagane są dla innych, ważnych dla napędu statku mechanizmów pomocniczych, to należy przewidzieć automatyczne urządzenia przełączające. .1 Należy przewidzieć dostateczną moc biegu wstecznego w celu zapewnienia odpowiedniej zdolności manewrowej statku we wszystkich normalnych okolicznościach. .6 Instalacje na dwutlenek węgla powinny być zgodne z wymaganiami kodeksu systemów bezpieczeństwa pożarowego. .5 Na statku powinny być zastosowane urządzenia sterujące. .3 stałe instalacje gaśnicze i inne wyposażenie gaśnicze; Plan konserwacji powinien obejmować przynajmniej następujące systemy ochrony przeciwpożarowej oraz instalacje gaśnicze i wyposażenie przeciwpożarowe, jeśli takie znajduje się na statku. Podczas eksploatacji statku konieczne jest wykonywanie prac spawalniczych oraz zapewnienie chłodzenia. .4 Instalacje na dwutlenek węgla powinny spełniać następujące wymagania. Siłownia okrętowa (maszynownia okrętowa) – podsystem funkcjonalny statku wodnego, okrętu, którego podstawowym zadaniem jest wytworzenie trzech rodzajów energii. .5 instalacje wentylacyjne, wraz z klapami pożarowymi i dymowymi, wentylatorami i systemami sterowania; .2 Ćwiczenia opuszczania statku i ćwiczenia pożarowe powinny być przeprowadzane raz na tydzień. .1 Przed wyjściem statku z portu i przez cały czas trwania podróży wszystkie środki ratunkowe powinny znajdować się w stanie funkcjonalnym i gotowości do natychmiastowego użycia. .13 Stałe gazowe instalacje gaśnicze powinny być zgodne z wymaganiami kodeksu systemów bezpieczeństwa pożarowego. — pomieszczenia mieszczące centralne przeciwpożarowe urządzenie alarmowe, .3 W obliczeniach stateczności statku w stanie uszkodzonym należy przyjmować następujące stopnie zatapialności dla objętości i powierzchni. Do odpływów prowadzonych przez poszycie statku z pomieszczeń leżących powyżej linii granicznej mają zastosowanie wymagania aktualnie obowiązującej Międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych. W każdej chwili eksploatacji statku następujące systemy zabezpieczenia pożarowego powinny być gotowe do użycia, aby w przypadku powstania pożaru działały zgodnie z wymaganiami. To długość i szerokość statku (w metrach), .1 Na statku należy zapewnić odpowiednią liczbę osób przeszkolonych w celu zbierania osób nieprzeszkolonych i pomagania. Należy udostępnić środki zapobiegające zalewaniu jednostki ratunkowej odprowadzaną ze statku wodą podczas opuszczania statku. Sposób urządzenia i skuteczność środków do zamykania wszelkich otworów w poszyciu statku powinna odpowiadać celowi, któremu służą oraz miejscu, w którym się znajdują. .6 Oświetlenie awaryjne używane w przypadku zbiórki i opuszczania statku powinno zostać wypróbowane w trakcie każdego ćwiczenia opuszczania statku. Wszystkie wyloty i wloty w poszyciu statku powinny być zaopatrzone w skutecznie działające, łatwo dostępne urządzenia, zapobiegające przypadkowemu przedostaniu się wody do wnętrza statku. .15 Instalacje wykrywania pożaru umożliwiające identyfikację strefy, powinny być wykonane tak, aby. .2, Jeżeli podwodna część statku jest przedłużona poza pion dziobowy, . w przypadku dziobnicy gruszkowej wówczas odległości wymagane w pkt 1 należy mierzyć od punktu położonego. Systemy zabezpieczenia pożarowego oraz instalacje gaśnicze i wyposażenie przeciwpożarowe powinny być przez cały czas eksploatacji statku utrzymywane w gotowości do natychmiastowego użycia. Dla znajdujących się na statku jednostek ratunkowych tego samego typu powinny być zastosowane tego samego rodzaju mechanizmy zwalniające. .2 oddzielenie pomieszczeń mieszkalnych od reszty statku za pomocą przegród termicznych i konstrukcyjnych; Iluminatory burtowe oraz ich pokrywy, do których nie ma dostępu podczas żeglugi, powinny być zamknięte i zabezpieczone przed wyjściem statku z portu. .1 Główne i pomocnicze mechanizmy ważne dla napędu i bezpieczeństwa statku należy wyposażyć w skuteczne środki do ich obsługi i sterowania nimi. .3 na statku nie ma pasażerów. .1 Instalacje elektryczne powinny być takie, aby. .19 Okresowy przegląd dokonywany przez głównego mechanika statku lub przeprowadzany przez dowództwo statku jest odnotowany w dzienniku pokładowym statku z podaniem zakresu i daty przeglądu. .4 automatyczne instalacje tryskaczowe z wykrywaniem i sygnalizacją pożaru; Odnowienie certyfikatu bezpieczeństwa statku pasażerskiego następuje po przeprowadzeniu okresowego przeglądu w rozumieniu… b)… b). .3 Książka bezpieczeństwa pożarowego powinna być napisana w używanym na statku języku roboczym. Jakie pomieszczenia powinny być wyposażone w instalacje detekcji gazów. .2 stałe instalacje wykrywania pożaru i instalacje sygnalizacji pożaru; .22 Automatyczne instalacje tryskaczowe z wykrywaniem i sygnalizacją pożaru powinny być instalacjami uznanego typu, zgodnymi z wymaganiami kodeksu systemów bezpieczeństwa pożarowego. .1 Członkowie załogi powinny zapoznać się z planem statku oraz z rozmieszczeniem i działaniem instalacji gaśniczych i wyposażenia przeciwpożarowego, którego ewentualnie będą musieli używać. Gdzie wiek statku oznacza okres liczony od daty położenia stępki lub od daty podobnego stadium budowy, lub od daty, w której statek został przebudowany na pasażerski statek ro-ro. .3 zapewnione było bezpieczeństwo pasażerów, załogi i statku przed wypadkami spowodowanymi awarią instalacji elektrycznej. .8 Stałe ciśnieniowe instalacje gaśnicze zraszające wodne w przedziałach maszynowych powinny być zgodne z wymaganiami kodeksu systemów bezpieczeństwa pożarowego. Usługi przeciwpożarowe realizowane są przez inżynierów pożarnictwa, specjalistów z zakresu oświetlenia, podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów, systemów sygnalizacji pożarowej i oddymiania. .1 konstrukcja i rozwiązania statku w całości spełniają odpowiednie wymagania niniejszego rozdziału; —.: przebudowanie pokładu samochodowego statku na pomieszczenia dla pasażerów, Niniejszy wykaz powinien być stale dołączony do certyfikatu bezpieczeństwa statku pasażerskiego. .2 Stałe lokalne instalacje gaśnicze, bez konieczności wyłączania silnika, ewakuacji załogi lub uszczelniania pomieszczeń, powinny chronić następujące rejony. Okna umieszczone w burcie statku poniżej miejsc wsiadania do łodzi ratunkowych powinny posiadać odporność ogniową co najmniej klasy „A-0”. — pomieszczenia mieszczące centralne przeciwpożarowe urządzenie alarmowe. .1 Na statku powinny znajdować się awaryjne wycieczkowe aparaty oddechowe, zgodnie z kodeksem systemów bezpieczeństwa pożarowego.